NOATUM LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Noatum Lojistik Anonim Şirketi (“Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili hizmet verdiğimiz ve iş birliği içerisinde bulunduğumuz şirketlerin yetkilileri, çalışanları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilişkili bulunduğumuz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel veri, tarafınıza ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimizin ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Şirketimizin hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin ihtiyaçlarınıza, isteklerinize göre daha hızlı cevap verilebilmesi, sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet verilebilmesi, bunları yapabilmek için analiz edilmesi ve size özel faydaların sunulabilmesi, izin tercihleriniz doğrultusunda ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, posta iletilmesi, anket uygulamaları, istatistiki analizler yapılabilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Web sitemizde verileriniz sitemizde daha verimli bir ziyaret gerçekleştirebilmeniz için çerezler aracılığıyla kaydedilmektedir. Çerezler, web sitelerinde dolaşırken bilgilerin, şifrelerin kaydedildiği, o web sitesine tekrar girildiğinde bilgilerinizin hatırlanarak giriş yapıldığı dosyalardır. İnternet tarayıcınızın araçlar kısmından tüm çerezleri ya da siteye ait verileri silebilir, yardım kısmından tüm çerezleri reddedebilirsiniz.

2.- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin ihtiyaçlarınıza, isteklerinize göre daha hızlı cevap verilebilmesi, sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet verilebilmesi, bunları yapabilmek için analiz edilmesi ve size özel faydaların sunulabilmesi, izin tercihleriniz doğrultusunda ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, posta iletilmesi, anket uygulamaları, istatistiki analizler yapılabilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla grubu içerisinde bulunduğumuz yurt içinde ve yurt dışında bulunan Noatum Logistics grup şirketleri Marmedsa Turkey Denizcilik, Liman Ve Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi, Actanis Proje Kargo ve Lojistik A.Ş., Noatum Ports Holdings, S.L.U., Marítıma Del Medıterráneo, S.A.U, Noatum Ports S.L.U. ile, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, vergi, muhasebe ve finans danışmanlık firmaları, hukuk büroları,  IT firmaları, güvenlik firmaları, pazarlama firmaları, ulaştırma firmaları, olmak üzere iş ortağı çeşitli firma ve kişilerle paylaşabilir. KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile yukarıda bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurtiçinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir.

3.- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, yasal gereklere uygun hareket etmek ve yasal işlemleri yerine getirmek amacıyla, yasaların öngördüğü sürece veya Şirket’in ileride ortaya çıkabilecek olası hukuki süreçlerde sahip olabileceği haklarını koruması ve kullanabilmesi açısından gerekli olabilecek durumlarda ilgili kanuni süreler boyunca muhafaza eder. Bu sürenin sonunda kişisel verileriniz Şirket tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

4.- Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, mevzuatta belirlenen sınırlar dâhilinde tarafınızdan ücret alınacaktır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 • Başvuruda;

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla konuya ilişkin bilgi ve belgeleri ekleyerek Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Başvuruda;

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,

 

bulunması zorunludur.

Yarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve yukarıda açıklanan diğer bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:6 Akel İş Merkezi B Blok Kat:-1, -2, 34805 Kavacık / Beykoz İstanbul adresine, kimliğinizi tespit edici belgeleri yanınızda bulundurarak bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya yukarıda açıklanan diğer yöntemler ile gönderebilir veya info@komet.com.tr adresine veya kometdenizcilik@hs01.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. ​